Uicang Español = Uicang Filipino (Buwan ng Wika)

At dahil “Buwan ng Wika” ñgayón, pahintulutan niyó po munà acóng gamitin ang uica na sariling atin (sa pamamaguitan ng sinaúnang “Abecedario Filipino”).

Ñgunit…

Ang español ay uicang Filipino. Hindî itó uicang bañagà. Atin itóng pag-aralan, pagyabuñgin, mahalín, at gamitin sa pang-arao-arao na paquíquipagtálastasan sa capua nating Filipino. Sapagcát sa uícang itó nabuô ang ating pambansáng identidad (identidad nacional). Sa uicang itó nahubóg ang ating nacionalismo. Sa uicang itó binigquís ang ating mg̃a isla, at pinagbuclód ang ibá’t-ibáng raza sa ating archipiélago/capuluán. Yumaman ang vocabulario ng ating mg̃a uicang catutubo (tagálog, bisayà, ilocano, etc.) dahil sa uicang español. Itó ang uicang guinamit ng ating mg̃a bayani para macamít ang ináasam-asám na casarinlán… ¿Hindí ñga bat itó ang uica ng ating pambansáng bayani? Sa pamamaguitan ng uicang español, nilabanan ng maguiguiting na Filipino ang mg̃a manlulupig at mananacop. Sa uicang español din cumalat at tumibay ang ating cultura. Ang tunay na casaysayan ng Filipinas ay nacasulat sa uicang español. At higuít sa lahát, ang ating pananámpalataya sa Dios ay umiral at namulaclác sa pamamaguitan ng uicang español.

Image result for "idioma español en filipinas"

Hindí mababauasan ang ating pagca-Filipino capág tayo’y gumagamit ng salitáng español. Bagcús, maguiguing más completo pa ang ating pagca-Filipino sa uicang itó.

Samacatuíd, ang tunay na Uicang Filipino ay español, hindí tagálog.

webcam-toy-photo7 (1)

¡Mag-aral na ng uicang castila sa Instituto Cervantes de Manila! Cuha ni: Jerry Almonte.